Vedtægter

Vedtægter for foreningen

 

Børnenes Liv

 

 § 1. Navn & hjemsted:

       Foreningens navn er Børnenes Liv.

        Foreningens hjemsted er formandens bopæl.

 

§ 2. Formål:

        Foreningens formål er at støtte humanitært og socialt arbejde i ulande, herunder                   specielt at formidle hjælp til fattige og kriseramte børn og unge og kriseramte  

       områder i ulandene.

        Foreningens aktiviteter har et landsdækkende sigte.

 

§ 3. Medlemmer.

       

       a. Indmeldelse.

            Medlem af foreningen er enhver af bestyrelsen godkendt person som   

           anerkender foreningens formål og indbetaler kontingentet.

 

        b. Udmeldelse.

            Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse herom til  

           bestyrelsen.

            Manglende kontingentbetaling betragtes som udmeldelse.

 

§ 4. Bestyrelse.

        Foreningen ledes af en bestyrelse efter de retningslinjer der vedtages på           generalforsamlingen.

        a.  Bestyrelsen består af mindst 3 og højest 7 medlemmer der vælges på                generalforsamlingen. Valg gælder for en 2-årig periode. Genvalg kan finde  

            sted.

            Halvdelen af bestyrelsen er på valg i ulige år, den anden halvdel i lige år.  

            Således er halvdelen af bestyrelsen på valg efter det første år.

        b.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og        kasserer.

        c.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

       d.  Bestyrelsen har møde mindst 2 gange om året, men gerne oftere såfremt  

            opgaverne / arbejdet, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver   

            dette.

        e.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er           

            til stede.

        f.   Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed   

            tæller formandens stemme dobbelt.

       g.  Der føres referat fra alle bestyrelsesmøder. Referatet udviser minimum de   

            trufne  beslutninger.

       

§ 5. Generalforsamling.

        Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

 a.  Generalforsamling afholdes hvert år senest d. 31. august.

        b.  Der indkaldes skriftligt til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. 

            Indkaldelse sendes til den af medlemmet opgivne adresse. Indkaldelsen skal 

            indeholde dagsorden til generalforsamlingen.

        c.  Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

1.    Velkomst ved formanden.

2.    Valg af dirigent og referent.

3.    Bestyrelsens beretning ved formanden.

4.    Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab ved kasserer.

5.    Valg til bestyrelsen. (Emner fremlægges af bestyrelsen).

6.    Valg af revisor.

7.    Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

8.    Indkomne forslag.

9.    Eventuelt.

 

        d.  Emner til pkt. § 5.c.5 og § 5.c.8 indsendes skriftligt til bestyrelsen og skal 

            være bestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen.

        e.  Hvert medlem har én stemme.

        f.   Beslutninger vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

        g.  Referent skriver referat. Referatet underskrives af dirigent og formand og 

            gælder som dokumentation overfor tredjemand vedr. det på  

            generalforsamlingen passerede.

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.

        Der afholdes ekstra ordinær generalforsamling, såfremt bestyrelsen ønsker det 

        eller minimum 1/3 af medlemmerne har indgivet skriftlig begrundelse for dette.

         Indkaldelse og afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling sker efter  

        samme retningslinjer som en ordinær generalforsamling.

 

§ 7. Økonomi.

 

        a.  Regnskab.

             Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

             Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte  

            revisor.

             Foreningens reviderede regnskab ligger til eftersyn på foreningens kontor og   

            hos   formanden mindst 8 dage før generalforsamlingen.

            Ethvert medlem kan anmode om at få tilsendt det reviderede regnskab.  

 

        b. Tegningsret.

1.    Foreningens formand tegner foreningen i alle normale driftsforhold efter    

   retningslinjer fastsat af bestyrelsen.

2.    Ved større dispositioner (beløb fastsættes af bestyrelsen) tegnes    

   foreningen af formanden samt et andet bestyrelsesmedlem.

3.    Hverken medlemmer eller bestyrelse kan gøres personlig ansvarlig for            

   foreningens gæld eller forpligtelser.

 

         c. Aktiver.

 

              1. Foreningens aktiver tilhører foreningen som juridisk person. Hverken                                                    bestyrelsen eller medlemmer har ejendomsret til foreningens aktiver.

 

            2. Foreningens aktiver kan ikke være sikkerhed / garant for bestyrelsens eller                                                                          medlemmers personlige gæld.

 

§ 8.  Vedtægtsændringer og regler om foreningens ophør.

 

            1. Vedtægtsændringer.

                Vedtægtsændringer skal vedtages på to på hinanden følgende 

                generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum. Vedtagelsen skal ske  

                med mindst 2/3 flertal ved begge generalforsamlinger.

 

             2. Ophør

                  Ophør af foreningen vedtages på samme måde som under § 8 stk. 1. Efter                                                                                     ophør fordeler bestyrelsen (efter vedtagelse på sidste ekstraordinære 

                 generalforsamling) alle foreningens aktiver til en forening med lignende                                                formål og som arbejder efter de samme principper som foreningen 

                 Børnenes Liv.

 

 


                                                                                                © Børnenes Liv